Skaitmeninės etikos centro privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Skaitmeninės etikos centras, VšĮ (toliau – SEC) gerbia savo svetainės https://e-etika.lt (toliau – Svetainė) naudotojų teisę į asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus ir tvarką.

1.3. Jūsų asmens duomenis SEC tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas fizinis asmuo – Svetainės naudotojas, kurio asmens duomenys yra renkami.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar jų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Svetainės duomenų valdytojas – VšĮ „Skaitmeninės etikos centras“, juridinio asmens kodas: 305234985, duomenys apie kurį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

2.6. Svetainės duomenų tvarkytojas – UAB „Interneto vizija“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 126350731, adresas J. Kubiliaus g. 6, LT-08234 Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

2.7. Slapukas (angl. Cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma įrenginyje, kuriuo naudojatės naršymo metu.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

2.9. Vartotojas, naudotojas – kiekvienas svetainės lankytojas ar Paslaugos naudotojas.

3. Kokie asmens duomenys gali būti renkami

3.1. SEC renka ir tvarko šiuos asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate: 

a) registruodamiesi norėdami gauti informaciją apie renginius (ar naujienas) arba užduodami klausimą užklausų formoje: el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefoną;

b) registruodamiesi į renginius: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir / ar institucijos ar įmonės pavadinimą, pareigas, kontaktinį telefoną;

c) teikiant paslaugą – užsakymo duomenys, sąskaitų rekvizitai, atsiskaitymų informacija;

d) duomenys apie asmens (ne)sutikimą, kad jo privati informacija būtų naudojama tiesioginei rinkodarai ar perduota tretiesiems asmenims.

3.2. SEC renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate netiesiogiai, lankydamiesi Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš įrenginių, kuriais naudojatės naršymo metu prisijungę prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, įrenginio tipas, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.3. SEC vadovaujasi įstatymuose ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytais duomenų saugojimo terminais ir nesaugo duomenų ilgiau, negu apibrėžiama nurodytuose dokumentuose.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

SEC tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: 

4.1. Svetainės naudotojų identifikavimui SEC administruojamose informacinėse sistemose,
renginių dalyvių identifikavimui ir apskaitai,

4.2. Esant Jūsų išankstiniam sutikimui – naujienų ir informacijos apie renginius siuntimo tikslais bei tiesioginės rinkodaros tikslais;

4.3. SEC priemonių ir veiklų administravimo tikslais,

4.4. SEC funkcijų vykdymo tikslais. 

5. Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys

5.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

a) Jūs duodate sutikimą;

b) Jūs suteikiate informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro sutikimo);

c) Duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia SEC arba tretysis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, jei Jūsų interesai ir teisės tuo atveju nėra svarbesni;

d) Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Jūs turite visas Reglamente nurodytas duomenų subjektų teises:

a) susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, t. y. Jums pageidaujant pateiksime tvarkomus asmens duomenis, kartu su duomenų tvarkymo tikslais, informacija apie duomenų gavėjus ir pan.;

b) nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslu (pvz., rinkodaros pasiūlymų gavimas arba dalyvavimas apklausose);

c) apriboti asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį SEC įvertins, ar Jūs turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;

d) prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs;

e) prašyti ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su sutikimu, jei Jūs atšaukiate atitinkamą sutikimą. Taip pat galite prašyti ištrinti duomenis, jei tvarkomi duomenys yra pertekliniai, duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar duomenys tvarkomi neteisėtai ir pan. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė būti pamirštam). Asmens duomenis pašalinsime gavę iš Jūsų prašymą el. paštu info(eta)e-etika.lt ir Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę;

f) gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte SEC, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad SEC tiesiogiai persiųstų šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

g) atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pvz., atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu).

6.2. Jeigu asmens duomenys ištrinami Jums paprašius, SEC išsaugo tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su SEC.

6.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos arba turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome informuoti SEC el. paštu info(eta)e-etika.lt. Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba kreiptis į teismą.

7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

7.1 Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.

7.2. Tik gavę Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes siųsime Svetainės naujienlaiškius, pranešimus el. paštu, apklausas ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.3. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki asmens pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Jūsų duomenis tretiesiems asmenims SEC gali suteikti tik esant teisėtam pagrindui, kuriuo gali būti Jūsų sutikimas, teisės aktų reikalavimas, teisėsaugos funkcijų vykdymas ar pan. Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

8.2. SEC gali pateikti Jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie SEC teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis SEC, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz., t. y. IT paslaugų teikėjai, konsultantai, auditoriai), tik duomenų tvarkymo funkcijai atlikti. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal SEC nurodymus, tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina. Duomenų tvarkytojai neturi teisės naudoti Jūsų duomenų kitiems tikslams. 

8.3. SEC siekia užtikrinti, kad atliekantys darbus duomenų tvarkytojai būtų atsakingai įgyvendinę tinkamas asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones ir saugotų asmens duomenų paslaptį.

9. Slapukai ir jų naudojimas

9.1. Siekdami užtikrinti vartotojų patogumą, savo svetainėje naudojame slapukus – automatiškai sukuriamas tekstines informacijos saugojimo rinkmenas, kurios atsiranda naršymo metu, t. y. šias mažas tekstines rinkmenas mūsų svetainė, kai tik joje apsilankote, automatiškai įrašo į jūsų naršymo įrenginį. Šiuos duomenis renkame tam, kad galėtume gerinti svetainės funkcionalumą, siūlyti aktualią informaciją ir pritaikyti turinį pagal tai, kas domina svetainės lankytojus. Paminėtina, kad visa įvairių rūšių informacija, kurią surenkame naudodami slapukus, yra nuasmeninama, t. y. apie mūsų svetainės lankytojų naršymą slapukai teikia apibendrintas ir anonimines statistines ataskaitas.

9.2. Slapukai įdiegiami tik gavus Jūsų sutikimą.

9.3. Jūs patys galite valdyti ir (arba) ištrinti slapukus – visus ar po vieną. Valdyti slapukų įrašymą savo įrenginyje galite keisdami naršyklės nustatymus. Daugumoje naršyklių Jūs apskritai galite neleisti, kad slapukai būtų įrašomi. Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, skiriasi priklausomai nuo naršyklių, tai nurodoma naršyklės aprašyme. Naršyklę galima nustatyti atskirai kiekvienam įrenginiui, kurį naudojate.

9.4. Svarbu žinoti, kad slapukų ištrynimas arba blokavimas gali turėti įtakos tinkamam Svetainės veikimui ir kai kuriems funkcionalumams, pvz., neleistų veikti transliacijai internetu. 

10. Privatumo politikos pakeitimai

Organizacijai vystantis, gali tekti atnaujinti šią Privatumo politiką. SEC turi teisę vienašališkai pakeisti ar papildyti šią politiką, todėl Svetainės turinio naudotojams rekomenduojame periodiškai peržiūrėti naujausią redakciją.

11. Kontaktinė informacija

Jei turite kokių nors klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar slapukų naudojimu, parašykite mums: info(eta)e-etika.lt. Nedelsiant su Jumis susisieksime!

Atnaujinimo data: 2024-02-01