Narystė: Nacionalinis švietimo NVO tinklas

Pirmaisiais šių metų mėnesiais prie Nacionalinio švietimo NVO tinklo prisijungė Skaitmeninės etikos centras ir „Sourcery for Kids“ akademija, informuojama tinklo naujienose.

Skaitmeninės etikos centras yra pelno nesiekianti nepriklausoma organizacija, kurios veiklos tikslas yra visos visuomenės, o ypač  – vaikų ir jaunimo gerovė skaitmeniniame pasaulyje. Organizacija siūlo sprendimus, patarimus ir įrankius, padedančius išvengti rizikų, siejamų su interneto ir technologijų naudojimu.

„Technologijos atveria mums daugybę galimybių, tad norėdami sėkmingai jomis naudotis, turime gebėti atpažinti ir valdyti skaitmeninio pasaulio grėsmes ir rizikas. Mes mokome jų išvengti, – paaiškina Renata Gaudinskaitė, viena iš Skaitmeninės etikos centro steigėjų. – Tai darome dalindamiesi mokslu grįsta informacija ir edukuodami visuomenę.“

Skaitmeninės etikos centras rengia mokymus tėvams, mokytojams, bendruomenėms, įvairaus amžiaus moksleiviams. Centro svetainė www.e-etika.lt, kurioje skelbiamos ir skaitmeninio pasaulio naujienos, drauge yra ir kaip pirmoji pagalba tėvams bei globėjams, ieškantiems patarimų, sprendimų ar įrankių sprendžiant su skaitmeniniu pasauliu ir išmaniaisiais įrenginiais susijusias problemas.

„Siekiame, kad kiekvienas interneto naudotojas, ypač vaikai ir jaunimas, kurtų sveiką santykį su technologijomis ir ugdytų tokius jų naudojimo įpročius, kurie neturėtų neigiamos įtakos psichikos ir fizinei sveikatai, saugumui, – sako Renata. – Manome, kad itin svarbus yra ir interneto paslaugas teikiančių organizacijų siekis atsakingai rūpinis ne tik technologiniais sprendimas – interneto sparta, produktų gausa  – bet ir vartotojo gerove, susijusia su interneto naudojimu, jo skaitmenine higiena. Kuo daugiau organizacijų suvienytų savo jėgas šiame kelyje, tuo greičiau pajudėtume skaitmeninės gerovės link.“


Apie Nacionalinį švietimo NVO tinklą.
Tinklas susibūrė 2016 metais, o nuo 2019 metų veikia kaip asociacija, vienijanti nevyriausybines švietimo organizacijas, dirbančias ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, aukštojo mokslo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse, kurios kartu siekia:

  • Užtikrinti tvarų nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant lanksčią Lietuvos švietimo politiką, prisitaikančią prie kintančių aplinkos ir besimokančiųjų poreikių.
  • Švietimo bendruomenės sutarimo, kaip vertinti švietimo kokybę ir kaip ją gerinti, nes kokybiškas švietimas – tai ne tik besimokančiųjų pasiekimai ir švietimo įstaigų reitingai.
  • Didinti švietimo sistemos atvirumą, prieinamumą ir įtrauktį. 
  • Užtikrinti, kad neformalusis švietimas taptų integralia švietimo sistemos dalimi.
  • Stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų institucinius gebėjimus.

Išsamiau apie Tinklo prioritetus čia.

  • Tikime, kad visi besimokantieji – vaikai, jaunimas, suaugusieji ir vyresnieji suaugusieji – turi teisę rinktis jų poreikius ir norus atliepiančias švietimo paslaugas.  Nevyriausybinės švietimo organizacijos gali pasiūlyti didelę šių paslaugų turinio ir metodų įvairovę pagal individualias reikmes.
  • Manome, kad švietimo sistemoje turi būti sudarytos vienodos veiklos ir finansinės sąlygos visiems veikėjams – ne tik valstybei ir savivaldybėms pavaldžioms įstaigoms, bet ir nepriklausomų švietimo ekspertų iniciatyva ar bendruomeniniu pagrindu įsteigtoms nevyriausybinėms švietimo organizacijoms.

Šaltinis: NVO švietimo tinklas naujienų svetainė, Tinkle du nauji nariai, veikiantys skaitmeninio ugdymo srityje