Mokslas – prevencijai ir intervencijai susiduriantiems su PIN

Skaitmeninės etikos centro ekspertas dr. Julius Burkauskas buvo pakviestas pasidalinti savo patirtimi Briuselyje, Belgijoje organizuotame COST (tarpvyriausybinės Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje sistemos) programos seminare, skirtame naujiems programos nariams pagilinti žinias mokslo komunikacijoje. 

Mokslo ir technologijų ryšių tinklas – COST  

Dr. J. Burkauskas COST programoje atstovauja Europos probleminio interneto naudojimo (PIN) tinklą, kuris vienija tarpdisciplininę mokslininkų ir klinikinių ekspertų grupę, apimančią neuromokslų srities atstovus, įskaitant vaikų psichiatrus, biotechnologijų bei informacinių technologijų pramonės ekspertus, sveikatos ekonomikos specialistus, įstatymų leidėjus, paslaugų planuotojus, pacientus ir jų globėjus, iš skirtingų šalių. Bendrai COST CA16207 veikloje šiuo metu dalyvauja 39 šalys (255 nariai). 

Specialistų, dalyvaujančių programoje, veiklos tikslai apima dalinimąsi žiniomis, idėjomis ir gerąja patirtimi kuriant mokslo ir technologijų programas.

Mokslininkams taip pat svarbu spręsti mokymų trūkumą, remti jaunus mokslininkus, kurti mokslinių tyrimų išteklius ir kritinę masę, siekiant sustiprinti mokslo ir technologijų ryšį, skatinti mokslinių tyrimų plėtrą PIN srityje, šalyse turinčiose mažiau išplėtotą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, o taip pat populiarinti naujus tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, kurių dėka būtų galima spręsti iškylančias socialines problemas susijusias su PIN sutrikimais. 

Sukurta mokslo tyrimų platforma

Per 4 veiklos metus COST veikla sukūrė pažangią neuromokslų srities tyrimų platformą, kuria siekiama užpildyti žinių spragas A) diagnozės, B) epidemiologijos, C) etiologijos ir D) patofiziologijos srityse.

Platformos tikslas yra skatinti (I) klinikinių metodų ir gydymo algoritmų optimizavimą, (II) plačiai taikomų ir efektyvių terapinių intervencijų sukūrimą; (III) biologinių žymenų, leidžiančių anksti įvertinti PIN rizikos grupės asmenis dar iki simptomų pasireiškimo, nustatymą. Daugiau apie projektą ir jo rezultatus galima susipažinti Net&Me svetainėje. 

Žinios – visuomenei

Per 4 projekto metus be mokslinių pasiekimų ne mažiau svarbu buvo kalbėti apie mokslo naujienas bendrajai auditorijai. Projekto metu dalyvauta 53 konferencijose, organizuoti 12 seminarų, 8 bendrieji susitikimai, 30 interviu, paskelbti 7 pranešimai spaudai.

COST programos duomenimis, šios veiklos pasiekė daugiau nei 190 mln. žmonių auditoriją, kuri galėjo išsamiau susipažinti su PIN. Tai itin sėkmingas mokslinio projekto rezultatas.

Šios srities mokslo komunikacijoje aktyviai prisidėjo ir Skaitmeninės etikos centras, organizavęs dalį pranešimų spaudai Lietuvoje ir kitos medžiagos sklaidą.

COST koordinatoriai džiaugėsi, kad vis daugiau NVO atstovų įsitraukia į sėkmingą bendradarbiavimą su programos mokslininkais.

„Bendradarbiavimas su Skaitmeninės etikos centru įgalino mokslininkus sklandžiai komunikuoti savo tyrimų rezultatus Lietuvos visuomenei. Tai padaryti ne visuomet lengva ir dėl laiko trūkumo, ir dėl sudėtingumo mokslinę kalbą paversti į kasdienę. Mokslininkai savo darbų komunikacijos nelaiko prioritetine sritimi dėl įvairių priežasčių – nežino, kaip tai padaryti,  bijo būti ne taip suprasti, koncentruojasi į mokslines publikacijas, o viešinimui pritrūksta laiko – sako dr. J. Burkauskas, COST tinkle taip pat atsakingas už komunikaciją.

Pasak jo, mokslinių rezultatų sklaida visuomenėje yra labai svarbi, nes leidžia žmonėms geriau suprasti mokslo naudą, tyrinėjamas temas, kurių vystymui skirtą biudžetą neretai sudaro valstybinė ar Europos Sąjungos parama. Taigi, komunikacija yra privaloma duoklė galutiniam naudos gavėjui – žmogui, kurio gyvenimą stengiasi pagerinti daugelis mokslinių tyrimų.    

Reikia intervencijos strategijų

COST projekto „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas”  komunikaciniai ir moksliniai rezultatai sėkmingi. Daugelis žmonių iš tiesų geriau supranta interneto keliamus pavojus, tačiau, įvairių tyrimų duomenimis, apie penktadalis populiacijos internetą naudoja problemiškai.

Dėl šios priežasties reikalinga, kad projekto metu sukauptas žinias galima būtų pritaikyti praktikoje, kuriant aiškias prevencijos ir intervencijos strategijas suaugusiems ir vaikams, susiduriantiems su PIN.

Mokslininkai tikisi, kad esamą projekto įdirbį galės realizuoti, t. y. atlikti mokslinius tyrimus jau nebe aiškinantis PIN problemos mąstą, bet taikant intervencijas – dalyvaudami ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos horizontas“. 

Skaitmeninės etikos centras, pagal dr. J. Burkausko inf.
Foto – dr. Julius Burkauskas, renginio dalyviai.